کلیه کلاس های استاد هیبت الله از تاریخ 28/5/1393 تا 31/5/1393 برگزار نمی گردد

جبرانی آن در هفته آینده در همان ساعت کلاسی خود برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 و ساعت 15:18 |

دانشجویانی که پروژه با استاد تختی دارند روز شنبه 93/6/1

ساعت 12 حضور داشته باشند.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 و ساعت 9:11 |
کلاس طراحی اتصال استاد کلانتریان روز پنج شنبه مورخ 93/5/30 برگزار

نمی گردد. 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 و ساعت 9:7 |
کلاس درس ایمنی وبهداشت استاد اعتمادی در مورخ 22/05/1393 روز

چهارشنبه برگزار نمی گردد.

جبرانی آن در روز سه شنبه مورخ 28/05/1393 ساعت 14 تا 16 و روز

چهارشنبه مورخ 29/05/1393 ساعت 14 تا 16 و 16 تا 18 برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 و ساعت 10:19 |

در مورخ 28/05/1393 ساعت 15 آزمون عملی از تمام گروه ها

در مورخ 04/06/1393 ساعت 15 آزمون کتبی گروه A

در مورخ 04/06/1393 ساعت 16 آزمون کتبی گروه B

مکان آزمون تربیت بدنی در ورزشگاه انقلاب (سالن انقلاب) برگزار

می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 و ساعت 11:1 |

برنامه کلاسی استا عبدلی و استاد شریف زادگان:

دانشجویانی که درس کنترل پروژه (سکشن روز شنبه 12_8 ) بااستادشریف زادگان دارند کلاس آنها روزهای چهارشنبه ساعت 16_13 وکلاس استاد عبدلی روز چهارشنبه ساعت  20_16 می باشد.

دانشجویانی که درس کنترل پروژه (سکشن روز شنبه 16_12 ) بااستاد شریف زادگان دارند کلاس آنها روز های چهارشنبه ساعت 20_16وکلاس استاد عبدلی روز چهارشنبه ساعت  16_13 می باشد.

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 و ساعت 9:31 |
تمامی گروه های درس تربیت بدنی که با استاد منصورزاده دارند روز های

سه شنبه ساعت 17_15/30 در ورزشگاه انقلاب حاضر باشند.

آدرس :پیچ میدان فلکه حصیرآباد ورزشگاه انقلاب

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در دوشنبه ششم مرداد 1393 و ساعت 8:6 |
کلاس ایمنی و بهداشت استاد اعتمادی در روزهای چهارشنبه ساعت 18

تا20 می باشد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در شنبه چهارم مرداد 1393 و ساعت 11:34 |
قابل توجه کلیه دانشجویان

مبلغ شهریه ثابت به شرح ذیل می باشد:

 

کاردانی پودمانی

مبلغ به ریال

کارشناسی پودمانی

مبلغ به ریال

ورودی های (87_88_89)

 

ورودی های (90)

 

ورودی های (91)

1/265/000

 

1/765/000

 

2/029/750

ورودی های(90)

 

ورودی های(91)

1/727/638

 

2/227/638

 

کاردانی ترمی

مبلغ به ریال

کارشناسی ترمی

مبلغ به ریال

ورودی های(88_89)

 

ورودی های(90)

 

ورودی های(91) ناپیوسته

 

ورودی های(91) پیوسته

1/391/500

 

1/891/500

 

2/175/225

 

2/351/250

ورودی های (91)

 

       2/216/970

 

 - فیش واریزی شهریه ثابت باید قبل از انجام انتخاب واحد پرداخت و اطلاعات آن از طریق قسمت شهریه -> بخش فاکتورهای قابل پرداخت ثبت گردد.

 شماره حساب بانک تجارت مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران خوزستان

6023957343

راهنمای پرداخت شهریه در سامانه سجاد

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 و ساعت 7:59 |
فرایند تشکیل و تکمیل پرونده دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) دانشگاه جامع  علمی کاربردی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه یکم اردیبهشت 1392 و ساعت 11:45 |